Literature

Authorssort descendingYearTitle
A. B. Egorov1988Novye rod Agonotropis gen. n. (Coleoptera, Anthribidae) s juga dal'nego vostoka SSSR.
A. B. Egorov1978Novyj vid dolgonosika roda Baris Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Dal'nego Vostoka.
A. B. Egorov1976Dva novykh vida i novaja sektsija zhukov-dolgonosikov roda Baris Germar (Coleoptera, Curculionidae) s dal'nego vostoka SSSR.
A. B. Egorov1976Obzor fauny zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) primorskogo kraja.
A. B. Egorov, Kabakov O. N.1976[Material on the fauna of Curculionidae (Coleoptera) from the south of the Far East.]
A. B. Egorov, Korotyaev B. A.1976Obzor zhukov-dolgonosikov triby Emphyastini (Coleoptera, Curculionidae) - obitatelej supralitorali Yaponskogo, Okhotskogo i Beringova Morej.
B. A. Korotyaev, Egorov A. B.1995Obzor zhukov-dolgonosikov roda Melanapion Wagn. (Coleoptera, Apionidae) i materialy k poznaniju blizkikh rodov fauny Dal'nego Vostoka.
B. A. Korotyaev, Egorov A. B.1977Obzor dolgonosikov roda Phyllobius Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Vostochnoj Sibiri, Dal'nego Vostoka SSSR i Mongolii i zamechaniya o vidakh iz drugikh rajonov.
V. V. Zherikhin, Egorov A. B.SubmittedZhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae) dal'nego vostoka SSSR (obzor podsemejstv s opisaniem novykh taksonov).
V. V. Zherikhin, Egorov A. B.SubmittedZhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae) dal'nego vostoka SSSR (obzor podsemejstv s opisaniem novykh taksonov).
V. V. Zherikhin, Egorov A. B.SubmittedZhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae) dal'nego vostoka SSSR (obzor podsemejstv s opisaniem novykh taksonov)
V. V. Zherikhin, Egorov A. B.SubmittedZhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae) dal'nego vostoka SSSR (obzor podsemejstv s opisaniem novykh taksonov).
V. V. Zherikhin, Egorov A. B.1991[Curculionidae (Coleoptera) of the Far East of the USSR (subfamilies with the description of new taxa).]
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith